EVREŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Kapsamında

İnternet Sitesi Aydınlatma Metni

İnternet Sitesi                       : https://www.evrese.bel.tr

Telefon Numarası               : 0286 577 40 84

Fax                                         : 0286 577 52 53

E-Posta Adresi                     : [email protected]

Adres                                     : Çeşme Mah. Cumhuriyet Meydanı No:15 Gelibolu / Çanakkale

Evreşe Belediye Başkanlığı (“Belediye”) olarak kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

6698 sayılı hükümleri gereği, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, “Kişisel Veri” olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla Evreşe Belediye Başkanlığı tarafından işlenecektir. “Kişisel Verilerinizin İşlenmesi” ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Bu sorumluluğumuzun tam bilinciyle ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah etmiş olduğumuz şekilde ve resmi mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte, kaydetmekte, aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ni Belediyemiz, resmi mevzuatta yapılacak değişiklikler bünyesinde her daim güncelleme hakkını saklı tutar.

Kurumumuz Tarafından Kişisel Verileriniz Elde edilme İşlenme ve Kullanılma Amaçları

6698 sayılı KVKK uyarınca, Belediyemiz ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kişisel verileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak Belediyemiz tarafından işlenmektedir.

Belediye faaliyetleri kapsamında işlemekte olduğu kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir.

Bu doğrultuda;

Kimlik Bilgisi (TCKN, pasaport no., nüfus cüzdanı seri-sıra no., Ad-Soyad, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, anne adı, baba adı, uyruğu, cinsiyeti,nüfusa kayıtlı olduğu yer, vukuatlı nüfus cüzdanı örneği, imza sirküsü, imza beyanı,önceki soyadı,medeni durumu),

İletişim Bilgisi (e-posta adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres,iş seyahati yada izin sırasında bulunulacak adres)

Özlük Bilgisi (Bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, mal bildirimi bilgileri, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları, çalıştığı kurum bilgisi, kurum sicil numarası, sigorta prim bilgisi, SGK numarası, izin bilgileri, iş sözleşmesi belgeleri, fazla mesai bilgileri, askerlik bilgisi),

Müşteri İşlem Bilgisi (Çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgisi, şikâyet bilgisi),

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi (Çalışanların giriş- çıkış kayıtları, ziyaretçileri giriş-çıkış kayıtları, kamera kayıtları, araç plakası)

Finansal Bilgiler (vergi borcu tutarı, kredi kartı bilgisi, banka kartı bilgisi, ödenecek faiz tutarı ve oranı, borç bakiyesi, alacak bakiyesi, bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi bilgileri, malvarlığı bilgileri, hesap numarası-İban numarası, mail order formları, maaş tutarı),

Mesleki Deneyim Bilgisi (Meslek İçi Eğitim Bilgileri, Diploma bilgileri, gidilen kurslar, Eğitim serfitikaları, transkript bilgileri, unvan, meslek odası sicil numarası, meslek, meslek kodu, SRC belgesi),

Görsel ve İşitsel Veri Bilgisi (kimlik fotoğrafı, pasaport fotoğrafı, kamera kayıtları ve ses kayıtları),

Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar (Din (Eski Kimliklerde Yer Alan Din Hanesi))

Sendika Bilgisi (Sendika Üyeliği)

Sağlık Bilgisi (her türlü tahlil sonucu, kişinin geçirdiği hastalıklar, kullandığı ilaçlar, engellilik durumu, psikoteknik rapor, kullanılan protezler ve cihazlar, kan grubu, sağlık raporu),

Aile Yakını- Referans Bilgisi (Acil durumda iletişime geçilecek kişi, AGİ bilgileri için aile bireylerinden alınan bilgiler, iş başvurusunda aranacak kişiler sebebi ile işlenmektedir.)

Beden Ölçüsü Bilgisi (İş Kıyafeti Temi Kişilere verilcek Kişisel Koruyucu Donanım ve iş kıyafeti temini sebebi ile işlenmektedir.)

İnternet sitesi üzerinden iletilen şikâyet veya talepler ile buna ilişkin değerlendirme ve yönetim sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar gibi belediyemizle doğrudan veya dolaylı olarak paylaşacağınız kişisel verileriniz şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununa ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmekte ve korunmaktadır.

Vatandaşlarımıza ait kişisel veriler, KVKK’nın 4. 5. ve 6. maddeleri uyarınca; hizmet faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, vatandaş ilişkilerinin yönetilmesi ve yürütülebilmesi, vatandaş taleplerinin karşılanabilmesi gibi kapsamlarda aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir:

 • Belediyemiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,
 • Kurumsal web sitemiz, Beyaz Web yazılımları ve mobil uygulamalar üzerindeki e-belediye faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Çağrı merkezi kanalı üzerinden yapılan bildirimlere dair iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Elektronik ortam ve platformlarda (internet/e-belediye vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Vatandaşlarımızın memnuniyetini artırmak, çeşitli kamusal faaliyetlerde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 • Vatandaşlarımıza öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirebilmek,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili şikâyet, istek ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Evlilik, sosyal yardımlaşma, etkinlikler, cenaze işlemleri vb. belediyecilik faaliyetlerini yürütebilmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakları kullanabilmek,
 • İnternet ortamında vatandaşlarımıza daha iyi bir ile etkileşim sağlamak,
 • Eğitim faaliyetleri kapsamında spor okullarına, etüt merkezleri ve diğer kurslar için kayıt yapabilmek,
 • Sosyal yardımlarda yurttaşların ihtiyaçlarını belirleyebilmek ve gerekli hallerde sosyal yardım alacak yurttaşları belirleyebilmek,
 • Belediyecilik hizmetleri kapsamındaki kamu hizmetlerini yerine getirebilmek ve yurttaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek,
 • Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden sitemizi kullananlar “çerez politikası” gereği IP adresi ve benzeri bilgileri toplayabilmek,
 • Kurumumuzla iş amaçlı bağı bulunanların kişilerin iletişim amacıyla adres ve iletişimi gerçekleştirebilmek,
 • İş akitlerimizin, sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Vatandaşlarımıza daha iyi belediyecilik hizmetleri verebilmek, yurttaşlarımızın lehine iş süreçlerini geliştirebilmek,
 • Vatandaş memnuniyetini ölçmek için saha anketleri, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan üzerinden elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 • Yurttaşlarımızdan gelen belediyecilik hizmetleri ile ilgili vatandaş şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek, sorunları çözebilmek,
 • İş başvurularınızı, staj başvurularınızı değerlendirebilmek,
 • İş birliği, ortak iş yapma, tedarik ve taşeronluk iş ve işlemleri sırasında kullanmak,
 • Sözleşmelerle ilgili yükümlülükleri yerine getirebilmek,
 • Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği kapsamında elde edilen sağlık bilgisi sonuçları sadece iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yasalara uygun olarak veri toplamak,
 • Sendikal haklarla ilgili olarak çalışanların lehine olacak şekilde sendikal haklardan çalışanlarımızın faydalanmasını sağlamak,
 • Hizmet binalarımız, parklarımız içinde güvenlik kameraları marifetiyle bina, tesis, park gibi yerlerde kamera görüntüleri kamu güvenliği ve iş güvenliğini sağlayabilmek,
 • Dijital arşivleme işlemlerinin yürütülmesi,
 • Gelen evrakların düzenlenmesi ve işlenmesi,
 • Mahkemelerden gelen bilgi ve belge taleplerin değerlendirilmesi ve yerine getirilmesi,
 • Banka eksperleri ve bilirkişi işlemlerinin yürütülmesi,
 • Evlendirme işlemlerinin yürütülmesi,
 • Müdürlüklerden gelen dosyaların işlenmesi ve arşivlenmesi,
 • Tedarikçi şirketlerden veya iştirak şirketlerinden gelen dosyaların işlenmesi ve arşivlenmesi,
 • E-Posta kullanıcısı tanımlama ve erişim kapatma işlemlerinin yürütülmesi,
 • EBYS yetki talep işlemlerinin yürütülmesi,
 • EBYS tapu protokolü için yetki talep işlemlerinin yürütülmesi,
 • Dijital arşiv sunucu süreçlerinin yürütülmesi,
 • Personel giriş çıkış işlemlerinin yapılması,
 • Ürün bakım ve tamiratlarının yaptırılması,
 • Antivirüs yönetimi,
 • Log sunucu yönetimi,
 • Hotspot yönetimi,
 • NETCAD sunucu yönetimi,
 • Kurumsal GSM hatlarının takibi,
 • Teksoft erişimlerin sağlanması,
 • 5651 kapsamında işlenen verilere ilişkin işlemlerin yürütülmesi,
 • Ağ haritalarının yönetimi,
 • Firewall yönetimi,
 • Uzaktan bağlantı yönetimi,
 • E-Belediye yetkilerinin tanımlanması,
 • Kullanıcı hesap açma – kapama işlemlerinin yapılması,
 • SAYSİS sunucu yönetimlerinin yapılması,
 • EBYS, SAYSİS, CBS sunucu yönetimlerinin yapılması,
 • Kullanıcı erişim kontrol yönetimlerinin yapılması,
 • Yedeklemelerin alınması,
 • Belediye ADSL ve modem kurulumlarının ve taahhütnamelerinin yapılması,
 • Vatandaş internet başvuru takiplerinin yapılması,
 • Vatandaşların online ödeme süreçlerini gerçekleştirebilmesi,
 • Kurumsal sabit hat ve internet hatların alınması,
 • Toplu SMS sözleşmelerinin gerçekleştirilmesi,
 • Toplu SMS gönderimi yapılması,
 • Web üyelik hizmetlerinin sunulması,
 • Web portalı sunucu yönetiminin yapılması,
 • Mükellef kaydı işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Hırsızlık takiplerinin yapılması,
 • Sicil oluşturma işlemlerinin yürütülmesi,
 • Web tapu işlemlerinin yürütülmesi,
 • Web sitesi yönetiminin yapılması,
 • Araç takiplerinin yapılması,
 • İhale süreçlerinin yürütülmesi,
 • Doğrudan temin işlemlerinin yürütülmesi,
 • Belediyeye ait sosyal medya hesaplarının yönetilmesi,
 • Belediyeye ait internet sitelerinin yönetilmesi,
 • Basın bülteni işlemlerinin yürütülmesi,
 • Davet işlemlerinin yapılması,
 • Toplantı tutanaklarının hazırlanması,
 • Basın bülteni işlemlerinin yürütülmesi,
 • Kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi,
 • Kiralama işlemlerinin yürütülmesi,
 • Satış işlemlerinin yürütülmesi,
 • Arabuluculuk faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yapı ve yıkım denetim ruhsatı hazırlanması,
 • Tahakkuk belgeleri ve harç kesim işlemlerinin yürütülmesi,
 • CİMER başvurularının alınması
 • Kaçak yapı kontrollerinin gerçekleştirilmesi,
 • Devir işlemlerinin yapılması,
 • Mesafe ölçümlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Kentsel dönüşüm başvurularının gerçekleştirilmesi,
 • Kurum içi ve kurum dışı eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Disiplin faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş kazası ve meslek hastalığı dava süreçlerinin yürütülmesi,
 • SGK bildirgelerinin yapılması,
 • Çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması,
 • Hususi pasaport işlemleri (yeşil),
 • Sendika faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Covid-19 ile ilgili personel takibinin yapılması,
 • Kurullara heyet üyesi atanması,
 • Etik kurulu üyelerinin bilgilerinin paylaşılması,
 • Çalışan anketlerinin gerçekleştirilmesi,
 • ISG eğitimlerinin gerçekleştirilmesi
 • Atama işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Bordrolama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Malvarlığı sorgulaması yapılması,
 • Rayiç bedel işlemlerinin yapılması,
 • Ödemelerin yapılması,
 • Dış kurum yazışmaların iletilmesi,
 • Meclis kararlarının sürdürülmesi,
 • Vatandaşa tebligat işlemlerinin yapılması,
 • Numerataj işlemlerinin yürütülmesi,
 • İmar ve şehircilik süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yangın takibi ve raporlamalarının gerçekleştirilmesi,
 • Saha gezisinin yapılması,
 • Evde temizlik hizmetleri, psikoloji hizmeti, sünnet hizmeti, diyetisyenlik hizmeti, cenaze ve defin hizmeti, yakınlara taziye paketi hizmeti, kız öğrenci yurdu hizmeti, hasta sandalye ve yatak temini, barınma hizmeti işlemlerin yürütülmesi
 • Ambulans hasta nakil hizmetinin verilmesi,
 • Ayni yardımların ulaştırılması,
 • Stratejik planlama işlemleri,
 • Kurumlardan gelen toplantı davetlerine katılım sağlanması,
 • Kurum içindeki denetim raporları ve disiplin kararlarının uygulanması,
 • Seyyar satıcı faaliyetlerinin takibi,
 • Sıhhi ve gayrisıhhi müesseseler için ruhsat alımı,
 • Yapı kullanma izin belgesi işlemlerinin yürütülmesi,
 • Yapı hakkında bilgi edinme işlemlerinin yürütülmesi,
 • İş deneyim belgesinin oluşturulması,
 • Yapım işlerinde firmanın yetkinliğinin onaylanması,
 • Kat mülkiyet işlemleri,
 • Yapı kontrollerinin sağlanması,
 • Sivil savunma planlarının yapılması,
 • Afet ve acil durum planlarının yapılması,
 • İlaçlama ve dezenfekte işlemlerinin yürütülmesi,
 • Encümen kararlarının sürdürülmesi,
 • Meclis üyeleri işlemlerinin yürütülmesi,
 • Meclis üyeleri mal beyanlarının alınması,
 • Denetimlerin gerçekleştirilmesi,
 • Personele kıyafet temin edilmesi,
 • Tahkikak işlemlerinin yürütülmesi,
 • Vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması,
 • Yabancı uyruklu kişilere yapılan işlemlerin yürütülmesi

için alınmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Vatandaşlarımıza ait olan ve Evreşe Belediye Başkanlığı tarafından işlenen kişisel veriler üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmamaktadır; ancak mevzuat hükümlerince vatandaşlarımıza ait kişisel veriler kamu faydası gözetilmesi kaydı ile KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde;

›› Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebebi ile,

›› Sözleşmenin ifası hukuki sebebi ile ilişkili bankalara, ihale yapılan şirketlere,

›› Meşru menfaat hukuki sebebi ile iş yaptırılan alt yüklenicilere, hizmet sunduğumuz veya hizmet aldığımız 3. kişilere, bağlı iştiraklere,

›› Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla hastaneler ve sağlık kuruluşlarıyla,

›› İlgili mevzuatlar ve hukuki yükümlülüklerimiz gereğince resmi kurumlarla paylaşabilmekteyiz.

Üçüncü kişilerle veri paylaşımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Saklanacağı Süreler

KVKK’ya uygun olarak, kişisel verilerinizi, sunduğumuz hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca ve ardından hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amaçlarıyla ilgili mevzuata uygun olarak, makul süreler boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, doğabilecek bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileriniz saklanabilecektir.

KVKK Gereği Kişisel Veri İşlenmesinde Açık Rıza Aranmayan Durumlar

Aşağıda yer alan hallerden en az birinin bulunması durumunda kişisel verilerin Açık Rıza’nın bulunmadığı durumlarda da işlenmesi mümkün olacaktır.

›› Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

›› Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

›› Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

›› Belediyemizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

›› İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

›› Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

›› İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Belediyemizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

›› Ayrıca sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, Belediyemiz tarafından Açık Rıza aranmaksızın işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanmasında Yöntemler ve Hukuki Sebepler

Belediyemiz, vatandaşlardan, tedarikçilerden ve personellerinden her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamdan, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin toplayabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amaçlarının hukuki sebepleri ise; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu, 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu başta olmak üzere Belediyenin tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerimiz kapsamında her türlü ürün ve hizmetlerde kullanmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, resmi makamlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen ürün ve hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmek olarak sayılabilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan Doğan Haklarınız

Belediyemize başvuruda bulunarak KVK Kanunu uyarınca kişisel verilerinizin;

›› İşlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişlerse buna ilişkin bilgi talep etme,

›› İşlenme amacını ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

›› Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

›› Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

›› KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

›› Münhasıran otomatik sistemler (Ör: ses kaydı, web sitesi çerezleri, zararlı yazılım vb.) vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

›› Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması durumunda, oluşan zararın giderilmesini talep etme,

Bu amaçlarla yapılacak başvuruların ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kişisel verilere ilişkin haklar, yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili taleplerinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Belediyemize iletebilirsiniz. Bu çerçevede Belediyemize KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’ nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://www.evrese.bel.tr   adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Çeşme Mah. Cumhuriyet Meydanı No:15 Gelibolu / Çanakkale adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya “[email protected]” KEP adresine güvenli elektronik imzalı bir şekilde iletebilirsiniz.

Önemle hatırlatmak isteriz ki, kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorularınız, görüş ve önerilerinizi “0286 577 40 84” numaralı çağrı merkezi ve “Çeşme Mah. Cumhuriyet Meydanı No:15 Gelibolu / Çanakkale” adresi üzerinden Belediyemize ulaştırabilirsiniz.